20008254-1 » PB01, Brühl-Vochem/HGK workshop (Germany), 19 February 2010, Photo: Karl Arne Richter