20018352-5 CargoNet 66 405, Vikhamar (Norway), 20 November 2004, Photo: Svein Sando