20028453-3 HGK DE 670, Radbruch (Germany), 12 September 2008, Photo: Thomas Szymanowski