20038513-3 HHPI 29004, Chemnitz (Germany), 12 January 2010, Photo: Sven Hoyer