20038513-5 HHPI 29005, Chemnitz (Germany), 12 January 2010, Photo: Sven Hoyer