20048653-007 » ERS Railways 6617, Brühl-Vochem HGK (Germany), 17 February 2008, Photo: Karl Arne Richter