20048653-008 Rail4Chem MRCE 653-08, Heierhoeve (Netherlands), 15 January 2007