20058772-006 Freightliner Poland 66011, Lupowo (Poland), 14 October 2009, Photo: Tomasz Piatek