848002-1 Foster Yeoman 59001, Stratford (U.K.), 6 November 2003, Photo: Theo Stolz