878029-2 Hanson 59102, Lower Basildon (U.K.), 12 November 2004, Photo: Chris Nevard