968702-11 EWS 66011, Barnetby (U.K.), 14 April 2006, Photo: Dave Kelham