968702-152 DB Schenker 66152, Attenborough (U.K.), 14 November 2009, Photo: Tug61