968702-188 EWS 66188, Stratford (U.K.), 19 November 2007, Photo: Darryl Hemsley