968702-218 EWSi/ECR 66218, Toulouse (France), 28 September 2007, Photo: Brian Wamos