968702-27 EWS 66027, Nth. Hykham (U.K.), 12 April 2005, Photo: Dave Kelham