968702-48 DB Schenker 66048 (Stobart livery), Carrbridge (U.K.), 14 February 2010, Photo: Andrew Smith