968702-52 EWSi/ECR 66052, (France), April 2007, Photo: Nicolas Montes