968702-74 EWS 66074, Carlisle (U.K.), 14 June 2004, Photo: Dave Kelham